Voorwaarden van de Dienst


Lees deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden", "Servicevoorwaarden") zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de mistresskym.com Website (de "Service"), die wordt beheerd door Mantodea. ("ons", "wij", of "onze").

 

 1. Inleiding

Door de Website mistresskym.com te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met één van deze Voorwaarden, is het u verboden deze Website te gebruiken of te bezoeken.

De materialen op deze Website worden beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

Minderjarigen of personen jonger dan 18 jaar of de wettelijke leeftijd in uw land (bijv. 21 in de VS) mogen deze Website niet gebruiken, aangezien deze op volwassenen gerichte inhoud bevat. Een ID verificatie zal worden gevraagd in twijfelgevallen.

Indien u minderjarig bent of niet akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden, gelieve dan nu te vertrekken. Als u besluit te blijven, verklaart u dat:

 • u heeft de wettelijke leeftijd in uw land (bijv. 18+ of 21+) om inhoud voor volwassenen te bezoeken
 • u geen personen zult betrekken die jonger zijn dan de wettelijke leeftijd in uw land
 • u betreedt vrijwillig de website, u bent zich bewust van de gevolgen en u bent als enige verantwoordelijk voor uw daden
 • ontslaat u de eigenaars, leveranciers en makers van de website van elke aansprakelijkheid die kan ontstaan
 • u zult de inhoud van de website niet delen met derden
 • gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden van deze website, Privacybeleid, GDPR-addendumen de lokale wetten
 • het aanbrengen van een bladwijzer naar of het rechtstreeks bezoeken van een andere pagina van deze website houdt een impliciete aanvaarding van deze overeenkomst in

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Wij bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en het materiaal op onze Website: handelsmerken, logo's, dienstmerken, en trade dress.

Alle auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten en het materiaal op onze Website zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken die gebruik maken van Mistress Kym's naam of handelsmerken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming in elk geval.

Onze inhoud is eigendom, dus we hebben geen verplichting om de inzendingen van eindgebruikers te controleren, aangezien die er niet zijn.

 

 1. Beperkingen

DOWNLOADERS VERBODEN: Het gebruik van geautomatiseerde downloaders is ten strengste verboden. Downloaders gebruiken een enorme hoeveelheid bronnen & bandbreedte, wat betekent dat andere leden minder bronnen tot hun beschikking hebben.

U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

 • het publiceren van enig Website-materiaal in andere media;
 • het materiaal van de Website te wijzigen of te kopiëren;
 • het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van enig Website materiaal;
 • het publiekelijk opvoeren en/of vertonen van enig Website materiaal;
 • deze Website te gebruiken op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze Website;
 • deze Website te gebruiken op een manier die de toegang van gebruikers tot deze Website beïnvloedt;
 • deze Website te gebruiken in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan de Website, of aan een persoon of zakelijke entiteit;
 • zich bezig te houden met datamining, data harvesting, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website;
 • deze Website te gebruiken voor reclame of marketing;
 • het verwijderen van auteursrechten of andere eigendomsnotities uit het materiaal van de Website;

Als u een van deze beperkingen overtreedt, kan uw abonnement op elk moment door ons worden beëindigd. Bij beëindiging van dit abonnement moet u alle gedownloade materialen die in uw bezit zijn, hetzij in elektronische of gedrukte vorm, vernietigen.

 

 1. Disclaimer

Wij garanderen of vertegenwoordigen niet:

(a) de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie gepubliceerd op onze Website;

(b) dat het materiaal op de Website actueel is; of

(c) dat de Website of een dienst op de Website beschikbaar zal blijven.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk af. En hoewel wij beveiliging serieus nemen, kunnen wij deze niet garanderen. U begrijpt dus dat de Website en de elektronische communicatie die u wordt toegezonden, mogelijk niet vrij zijn van virussen of andere schadelijke objecten.

 

 1. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om een of meer van onze websitediensten stop te zetten, op te schorten of te wijzigen, en om de publicatie van onze Website/Dienst stop te zetten, op elk moment en naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving of verklaring; en tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, hebt u geen recht op enige compensatie of andere betaling bij de stopzetting of wijziging van een Dienst, of indien wij de publicatie van de Website stopzetten.

Prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

 

 1. Links naar andere sites

Onze Website kan links bevatten naar websites van derden. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar die site geleid. Merk op dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden wij u ten zeerste aan om de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van deze websites te lezen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of websites van derden.
Het linken naar websites van derden zal worden verwijderd als er mogelijk schendende inhoud wordt aangetroffen in deze links.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Mistresskym.com is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, advocaatkosten en gederfde winst of besparingen) op enigerlei wijze te wijten aan, voortvloeiend uit, of ontstaan in verband met deze Website, inclusief de inhoud ervan en enige inhoud waartoe toegang wordt verkregen via deze Website, ongeacht enige nalatigheid.

U aanvaardt dat wij er belang bij hebben om de persoonlijke aansprakelijkheid van onze Website te beperken en, gelet op dat belang, erkent u dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u stemt ermee in dat u geen enkele vordering persoonlijk tegen onze Website zult instellen met betrekking tot enige verliezen die u lijdt in verband met deze Voorwaarden.

 

 1. Afwijking van voorwaarden

Het is Mistresskym.com toegestaan deze Voorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving te herzien, en door gebruik te maken van deze Website wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig herziet.

Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze Dienst nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden, verzoeken wij u de Website/Dienst niet langer te gebruiken.

 

 1. Opdracht

Het is Mistresskym.com toegestaan haar rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder enige kennisgeving over te dragen, te cederen of uit te besteden. Het is u echter niet toegestaan uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

 

 1. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Deze Voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Zwitserse wetten, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken voor de beslechting van eventuele geschillen.

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden, samen met de Privacybeleid en de GDPR-addendum vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij zouden kunnen hebben met betrekking tot de Service.

Elk juridisch verhaal tegen ons met betrekking tot uw abonnement is uitgesloten.

 

 1. Account en lidmaatschap

U bent verantwoordelijk voor de bescherming van de referenties die u gebruikt om toegang te krijgen tot uw account en voor elke activiteit of actie onder uw referenties, en u stemt ermee in deze niet te delen met derden.

Inhoud waartoe u zich toegang verschaft met uw account is uitsluitend voor uw eigen gebruik, en op uw eigen volledige verantwoordelijkheid.

Elke inhoud die met anderen wordt gedeeld of op websites van derden wordt geplaatst, is grond voor volledige vervolging volgens de wet, en verbanning van de site. Als dit gebeurt, zal uw account onmiddellijk worden beëindigd.

 

 1. Beëindiging

U kunt uw lidmaatschap op elk moment beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen, kan u uw terugkerende betaling enkel stopzetten via de website van onze handelaar voor de volgende betalingstermijn.

We kunnen je abonnement niet annuleren of beëindigen. Je moet dit doen via de handelaar die je hebt gekozen toen je je abonneerde (bijv. Verotel).

Bij opzegging heeft u geen recht meer op toegang tot de inhoud van het lidmaatschap. Opzegging geeft u geen recht op enige terugbetaling.

Ook indien u uw account volledig wenst te verwijderen en uw gegevens wenst te verwijderen volgens uw "recht om vergeten te worden" (zie onze GDPR-hoogtepunten), kunt u dit doen via uw ledenprofiel.

 

 1. Gehele overeenkomst

Deze Voorwaarden, samen met de Privacybeleid en de GDPR-addendum vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

 

 1. GDPR-nalevingsverklaring

Mistresskym.com respecteert en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU.

U kunt er meer over lezen op de GDPR-addendum.

 

 1. Affiliate programma

Door zich aan te melden als affiliate in Mistress Kym's Affiliate Program gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen.

Wij behouden ons het recht voor:

 • de voorwaarden van de Affiliate van tijd tot tijd bijwerken en/of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Indien u na dergelijke wijzigingen gebruik blijft maken van het programma, betekent dit dat u met deze wijzigingen instemt.
 • ons Affiliate-programma naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of verklaring stop te zetten, op te schorten of te wijzigen; in dit geval hebt u geen recht op enige vergoeding of andere betaling bij stopzetting of wijziging van het programma.
 • commissies betalen op links die automatisch worden gevolgd en gerapporteerd door mijn systeem
 • alleen commissies betalen wanneer er door uw affiliate-link op mijn websites wordt geklikt en er tijdens diezelfde sessie een abonnement wordt gekocht
 • de uitbetaling van via frauduleuze of illegale methoden verkregen provisies annuleren

Indien u zich niet aan de nieuwe voorwaarden houdt, wordt uw account beëindigd. Bij beëindiging heeft u geen recht meer op toegang tot het Affiliate programma gebied.

Affiliate account voorwaarden:

 • U moet meerderjarig zijn (18 jaar of ouder)
 • U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw account. Mistress Kym zal niet aansprakelijk worden gesteld voor iets met betrekking tot uw niet-naleving van deze
 • U bent verantwoordelijk voor elke activiteit die met uw account wordt gedaan
 • U mag niet meer dan één rekening aanhouden
 • U mag het Affiliate-programma niet gebruiken voor illegale, ongeoorloofde doeleinden. U mag geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Het affiliate programma is onderhevig aan de andere punten die reeds vermeld zijn in de Algemene Voorwaarden:

 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Disclaimer
 • Links naar andere sites
 • Beperking van aansprakelijkheid
 • Opdracht
 • Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

 

 1. Klachten

We nodigen iedereen uit om illegale, beledigende of normovertredende inhoud te melden.
Je rapport is volledig vertrouwelijk. Gebruik onze contact-pagina hier om contact op te nemen.

 

 1. Verwijdering van inhoud

We nemen alle verzoeken serieus en zullen alle benodigde inhoud snel verwerken en verwijderen.

Als je het slachtoffer bent van, of inhoud tegenkomt waarvan je persoonlijk weet dat het inhoud is:
het zonder toestemming produceren en/of verspreiden van je afbeelding; anderszins beledigende en/of illegale inhoud; inhoud die persoonlijke informatie onthult;
stuur dan het volgende op:
1. Juridische naam
2. URL's
3. Informatie over de te verwijderen items

Je rapport is vertrouwelijk. Gebruik onze contact-pagina hier om contact op te nemen.

Niet-vrijwillige inhoud wordt onmiddellijk verwijderd.
Alle klachten worden binnen 1 werkdag opgelost.

 

 1. Anti moderne slavernij

Mistresskym.com is tegen alle vormen van moderne slavernij en mensenhandel, sekshandel of misbruik. Moderne slavernij is een misdaad en een schending van fundamentele mensenrechten. Het neemt verschillende vormen aan zoals slavernij, dienstbaarheid, gedwongen en verplichte arbeid en mensenhandel, die allemaal gemeen hebben dat iemand van zijn vrijheid wordt beroofd door een ander, om hem uit te buiten voor persoonlijk of commercieel gewin. We zetten ons in om integer te handelen en het risico op moderne slavernij en mensenhandel te beperken in onze zakelijke transacties en relaties met onze artiesten en gebruikers.

We zetten ons ook in om alle werknemers, partners en leveranciers met respect en waardigheid te behandelen, veilige werkomstandigheden te garanderen en milieuverantwoorde en ethische activiteiten uit te voeren.

Eigenaar van de inhoud, website en gegevensverwerker:

Mantodea
La Nuova Posta Snc
Via Luino 26
IT-21037 Lavena Ponte Tresa (VA)


Laatste update: 29 februari 2024