Warunki korzystania z usług


Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem ("Regulamin", "Warunki korzystania z serwisu") przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu mistresskym.com ("Serwis") prowadzonego przez Mantodea. ("nas", "my", lub "nasz").

 

 1. Wstęp

Uzyskując dostęp do Strony mistresskym.com, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji, a także zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych Warunków, nie możesz korzystać z tej Strony ani uzyskiwać do niej dostępu.

Materiały zawarte w niniejszej Witrynie są chronione przez obowiązujące prawo autorskie i prawo znaków towarowych.

Nieletni lub osoby poniżej 18 roku życia lub wieku prawnego w danym kraju (np. 21 lat w USA) nie mogą korzystać z tej Strony, ponieważ zawiera ona treści skierowane do dorosłych. W wątpliwych przypadkach zostanie poproszony o weryfikację tożsamości.

Jeśli jesteś niepełnoletni lub nie zgadzasz się z poniższymi warunkami, opuść stronę teraz. Jeśli zdecydujesz się zostać, oświadczasz, że:

 • jesteś pełnoletni w swoim kraju (np. 18+ lub 21+), aby móc odwiedzać treści dla dorosłych
 • nie będziesz angażować żadnej osoby poniżej wieku legalnego w twoim kraju
 • dobrowolnie wchodzisz na stronę, jesteś świadomy konsekwencji i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje działania
 • zwalniasz i uwalniasz właścicieli strony, dostawców i twórców od wszelkiej odpowiedzialności, która może powstać
 • nie będziesz udostępniał zawartości strony osobom trzecim
 • zgadzasz się z Warunkami korzystania z serwisu, Polityka prywatności, Uzupełnienie GDPRoraz przepisy prawa miejscowego
 • zakładka lub bezpośredni dostęp do jakiejkolwiek innej strony w tej witrynie stanowi dorozumianą akceptację niniejszej umowy

 

 1. Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej oraz materiały znajdujące się na naszej Stronie: znaki towarowe, loga, znaki usługowe i stroje handlowe.

Wszelkie prawa autorskie, inne prawa własności intelektualnej oraz materiały znajdujące się na naszej stronie internetowej są wyraźnie zastrzeżone.

Nie możesz używać żadnych meta tagów ani innych "ukrytych tekstów" wykorzystujących nazwę lub znaki handlowe Mistress Kym bez naszej wyraźnej pisemnej zgody w każdym przypadku.

Nasza zawartość jest naszą własnością, więc nie mamy obowiązku monitorowania przesyłanych treści przez użytkowników końcowych, ponieważ nie ma takiego obowiązku.

 

 1. Ograniczenia

ZAKAZ UŻYWANIA PROGRAMÓW DO POBIERANIA PLIKÓW: Używanie automatycznych downloaderów jest surowo zabronione. Pobieracze zużywają ogromną ilość zasobów i przepustowości, co oznacza, że inni członkowie będą mieli mniej dostępnych zasobów.

W szczególności ograniczone są wszystkie poniższe czynności:

 • publikowanie jakichkolwiek materiałów z Witryny w innych mediach;
 • modyfikować lub kopiować materiały zawarte na stronie internetowej;
 • sprzedaż, sublicencjonowanie i/lub inne komercjalizowanie jakichkolwiek materiałów ze strony internetowej;
 • publiczne wykonywanie i/lub pokazywanie jakichkolwiek materiałów z Witryny;
 • korzystania z tej Strony w sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej Strony;
 • korzystania z tej Strony w sposób, który wpływa na dostęp użytkownika do tej Strony;
 • korzystanie z tej Witryny niezgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, lub w jakikolwiek sposób może spowodować szkodę dla Witryny, lub jakiejkolwiek osoby lub podmiotu gospodarczego;
 • angażowanie się w jakiekolwiek eksploracje danych, zbieranie danych, ekstrakcję danych lub inne podobne działania w odniesieniu do tej strony;
 • wykorzystywanie tej Strony do angażowania się w jakąkolwiek reklamę lub marketing;
 • usuwanie wszelkich praw autorskich lub innych oznaczeń własności z materiałów zawartych w Witrynie;

Jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń, Twoja subskrypcja może zostać przez nas przerwana w dowolnym momencie. Po zakończeniu subskrypcji użytkownik musi zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w jego posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

 

 1. Oświadczenie

Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy:

(a) kompletność lub dokładność informacji publikowanych na naszej Stronie;

(b) że materiały na stronie internetowej są aktualne; lub

(c) że Strona internetowa lub jakakolwiek usługa na Stronie internetowej pozostanie dostępna.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym bez ograniczeń dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. I chociaż poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa, nie możemy go zagwarantować. Dlatego też rozumiesz, że Strona internetowa i komunikacja elektroniczna wysyłana do Ciebie mogą nie być wolne od wirusów lub innych szkodliwych obiektów.

 

 1. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub zmiany jakiejkolwiek lub wszystkich usług świadczonych przez naszą stronę internetową oraz do zaprzestania publikowania naszej strony internetowej/usługi w dowolnym momencie według naszego uznania bez powiadomienia lub wyjaśnienia; i z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego inaczej w niniejszym Regulaminie, nie będziesz uprawniony do żadnej rekompensaty lub innej płatności w przypadku przerwania lub zmiany jakiejkolwiek usługi lub jeśli przestaniemy publikować stronę internetową.

Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

 

 1. Linki do innych stron

Nasza Witryna może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Jeśli klikniesz na link osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany do tej witryny. Należy pamiętać, że te zewnętrzne witryny nie są przez nas obsługiwane. Dlatego zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Warunkami korzystania z usług i Polityką prywatności tych stron.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki stosowane przez jakiekolwiek strony lub witryny internetowe osób trzecich.
Linki do stron internetowych osób trzecich będą usuwane w przypadku znalezienia w nich treści potencjalnie naruszających prawo.

 

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

Mistresskym.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju (w tym, bez ograniczeń, honoraria adwokackie i utracone zyski lub oszczędności) w jakikolwiek sposób spowodowane, wynikające lub powstałe w związku z niniejszą stroną internetową, w tym jej treścią i wszelką treścią dostępną za pośrednictwem tej strony, bez względu na jakiekolwiek zaniedbanie.

Przyjmujesz do wiadomości, że mamy interes w ograniczeniu osobistej odpowiedzialności naszej Strony i mając na uwadze ten interes, uznajesz, że jesteśmy podmiotem o ograniczonej odpowiedzialności; zgadzasz się, że nie będziesz wnosił żadnych roszczeń osobiście przeciwko naszej Stronie w odniesieniu do jakichkolwiek strat poniesionych w związku z tymi Warunkami.

 

 1. Zmiana terminów

Mistresskym.com ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez powiadomienia, a korzystając z tej strony oczekuje się, że będziesz regularnie przeglądać te Warunki.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej usługi po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe Warunki, prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony internetowej/usługi.

 

 1. Przydział

Mistresskym.com może przypisywać, przenosić i podzlecać swoje prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu bez konieczności powiadamiania. Jednakże, nie wolno Ci przypisywać, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

 1. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem szwajcarskim, a Użytkownik poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów w celu rozstrzygania wszelkich sporów.

Brak egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uznawany za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki, wraz z Polityka prywatności i Uzupełnienie GDPR stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między nami dotyczące Usługi.

Wyklucza się wszelkie prawne możliwości odwołania się do nas w związku z subskrypcją.

 

 1. Konto i członkostwo

Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych uwierzytelniających, których używa w celu uzyskania dostępu do swojego konta oraz za wszelkie działania lub czynności podejmowane na podstawie danych uwierzytelniających i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim.

Treści, do których dostęp uzyskuje się za pomocą konta użytkownika, są przeznaczone wyłącznie do jego prywatnego użytku i na jego pełną odpowiedzialność.

Wszelkie treści udostępniane innym osobom lub umieszczane na stronach internetowych osób trzecich są podstawą do pełnego ścigania w świetle prawa oraz zbanowania z serwisu. Jeśli tak się stanie, Twoje konto zostanie natychmiast usunięte.

 

 1. Zakończenie

Możesz zakończyć swoje członkostwo w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Jeśli chcesz zakończyć swoje członkostwo, możesz zatrzymać powtarzające się płatności tylko poprzez naszą stronę handlową przed następnym terminem płatności.

Nie możemy anulować ani zakończyć subskrypcji. Musisz to zrobić za pośrednictwem sprzedawcy wybranego podczas subskrypcji (tj. Verotel).

Po rozwiązaniu umowy nie będziesz miał już prawa dostępu do zawartości członkostwa. Rezygnacja nie uprawnia do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy.

Ponadto, jeśli chcesz całkowicie usunąć swoje konto i usunąć swoje dane zgodnie z "prawem do bycia zapomnianym" (patrz nasz Najważniejsze punkty GDPR), możesz to zrobić poprzez swój profil członkowski.

 

 1. Całość umowy

Niniejsze Warunki, wraz z Polityka prywatności i Uzupełnienie GDPR stanowią całość umowy pomiędzy nami w zakresie Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia.

 

 1. Oświadczenie o zgodności z GDPR

Mistresskym.com szanuje i przestrzega Ogólnych Regulacji Ochrony Danych UE (GDPR).

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Uzupełnienie GDPR.

 

 1. Program partnerski

Zapisując się do Programu Partnerskiego Mistress Kym zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków.

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • aktualizować i/lub zmieniać warunki programu partnerskiego od czasu do czasu bez powiadomienia. Dalsze korzystanie z programu po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczało zgodę na takie zmiany.
 • przerwać, zawiesić lub zmienić nasz program partnerski w dowolnym momencie według naszego uznania bez uprzedzenia lub wyjaśnienia; w tym przypadku nie będziesz miał prawa do żadnego odszkodowania lub innej płatności po przerwaniu lub zmianie programu.
 • wypłacać prowizje od linków, które są automatycznie śledzone i raportowane przez mój system
 • wypłacać prowizje tylko wtedy, gdy nastąpi kliknięcie przez Twój link partnerski na moje strony internetowe i zakup subskrypcji podczas tej samej sesji
 • anulowanie wypłat prowizji uzyskanych za pomocą oszukańczych lub nielegalnych metod

Nieprzestrzeganie nowych warunków spowoduje, że Twoje konto zostanie zlikwidowane. Po rozwiązaniu konta, nie będziesz miał już prawa dostępu do obszaru programu partnerskiego.

Warunki rachunku afiliacyjnego:

 • Musisz być pełnoletni (18 lat lub więcej)
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego konta. Mistress Kym nie ponosi odpowiedzialności za nic związanego z nieprzestrzeganiem przez użytkownika niniejszego regulaminu.
 • Jesteś odpowiedzialny za każdą czynność wykonaną za pomocą swojego konta
 • Użytkownik nie może prowadzić więcej niż jednego konta
 • Nie wolno używać Programu Partnerskiego do jakichkolwiek nielegalnych, nieuprawnionych celów. Nie wolno Ci naruszać żadnych praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym, ale nie tylko, praw autorskich).

Program partnerski podlega innym punktom wymienionym już w Regulaminie:

 • Prawa własności intelektualnej
 • Oświadczenie
 • Linki do innych stron
 • Ograniczenie odpowiedzialności
 • Przydział
 • Prawo właściwe i jurysdykcja

 

 1. Skargi

Zachęcamy wszystkich do zgłaszania nielegalnych, obraźliwych lub naruszających standardy treści.
Twój raport będzie całkowicie poufny. Prosimy o skorzystanie z naszego strona kontaktowa tutaj, aby się skontaktować.

 

 1. Usuwanie zawartości

Wszystkie żądania traktujemy poważnie i szybko przetwarzamy i usuwamy wszelkie niezbędne treści.

Jeśli jesteś ofiarą lub natknąłeś się na treści, o których wiesz, że stanowią naruszenie prawa:
niedozwolona produkcja i/lub dystrybucja wizerunku użytkownika; treści obraźliwe i/lub niezgodne z prawem; treści ujawniające dane osobowe;
prosimy o przesłanie następujących informacji:
1. Nazwa prawna
2. Adresy URL
3. Informacje dotyczące elementów do usunięcia

Twój raport będzie poufny. Prosimy o skorzystanie z naszego strona kontaktowa tutaj, aby się skontaktować.

Treści niezgodne z zasadami będą natychmiast usuwane.
Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 1 dnia roboczego.

 

 1. Przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu

Mistresskym.com sprzeciwia się wszelkim formom współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi, handlu seksualnego lub nadużyć. Współczesne niewolnictwo jest przestępstwem i naruszeniem podstawowych praw człowieka. Przybiera różne formy, takie jak niewolnictwo, poddaństwo, praca przymusowa i obowiązkowa oraz handel ludźmi, z których wszystkie łączy pozbawienie osoby wolności przez inną osobę w celu wykorzystania jej dla osobistych lub komercyjnych korzyści. Zobowiązujemy się działać uczciwie i ograniczać ryzyko współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi w naszych kontaktach biznesowych i relacjach z naszymi wykonawcami i użytkownikami.

Zobowiązujemy się również do traktowania wszystkich pracowników, partnerów i dostawców z szacunkiem i godnością, zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz prowadzenia działalności w sposób etyczny i przyjazny dla środowiska.

Właściciel treści, strony internetowej i podmiot przetwarzający dane:

Mantodea
La Nuova Posta Snc
Via Luino 26
IT-21037 Lavena Ponte Tresa (VA)


Ostatnia aktualizacja: 29 lutego 2024 r.