It’s not a must, but it’s an involving celebration to draft a FLR contract when you live this lifestyle.

In order to write a reliable post about FLR contract, I asked some help to one of my virtual submissive, who works in the legal field.

I worked on it for a few time and, when I was ready, I invited my submissive to sign it. I love to do things memorable, therefore I recorded the FLR contract signature in one of my clips.

If you desire know more about it, watch the FULL VIDEO, but not only, do not hesitate to join my wonderful Femdom World!

Engaging in a FLR contract without a solid legal foundation poses potential issues. For this reason, it’s super important to discuss every point with your partner, and put it on paper only when you both agree on it.

An informal and not-agreed FLR contract, lacking the structure and communication, often rely on trust and verbal assurances, leaving both parties vulnerable to misunderstandings and disputes. As a consequence, both partners may find it challenging to enforce or protect their interests when conflicts arise.

Ambiguities in expectations, unaddressed contingencies, and the absence of a legal framework can lead to protracted disagreements and strained relationships. Dependence solely on personal trust, underscores the importance of formalizing agreements to ensure clarity in case of unforeseen events.

Naar aanleiding van het artikel FLR en de wet, where I examined some of the legal issues surrounding a Female Led Relationship, I am proving this handy template that you can use to draft your own FLR Contract.

As always, laws vary greatly from one jurisdiction to another. This template is meant as a general guide, and you should consult your local laws and tailor the contract as applicable.

Please note that servitude contracts are meant mostly as a guideline for the relationship. A means of establishing the ground rules.

You should not expect that any Judge will actually force your servant to perform any of these tasks.

That being said, the FLR Contract is an invaluable tool to set down your female led relationship rules. It helps avoid misunderstandings and confusion, and it ensures that your slave knows his duties and his proper place, and keeps it.

Zoals altijd, raadpleeg uw eigen juridisch adviseur alvorens een juridisch contract te ondertekenen.

FLR-contract
Bron: Pinterest

FLR contract of Female Led Relationship Contract

The following is a FLR contract between __________________ (name) known as Mistress and ___________________ (name) known as the servant.

Overwegende dat de bovengenoemde partijen uit eigen vrije wil een relatie willen aangaan die gebaseerd is op vrouwelijke dominantie en mannelijke slavernij, stemmen zij beiden in met de volgende voorwaarden en bepalingen.

 

Bepalingen en voorwaarden van het FLR-contract

1. De meesteres heeft de leiding in deze relatie en de dienaar stemt toe Haar wensen en bevelen te gehoorzamen

2. Zowel de Meesteres als de Bediende komen overeen dat zij geen gevaarlijke of onwettige handelingen zullen verrichten, noch de andere partij zullen vragen deze te verrichten

3. Dit contract wordt beheerst door de wetten van de staat ( naam)

4. Scheidbaarheid. Elk deel van het contract dat door de plaatselijke wetgeving ongeldig kan worden verklaard, leidt niet tot de ongeldigheid van andere delen

5. Dienaar stemt ermee in exclusief te zijn voor de Meesteres, Haar bevelen te gehoorzamen, geen seksuele activiteiten met andere personen te ontplooien, loyaal te zijn aan de Meesteres, discreet te zijn en geen enkele informatie over de Meesteres of hun relatie openbaar te maken zonder Haar schriftelijke toestemming, en Haar te respecteren op de wijze die Zij eist

6. Dienaar stemt ermee in de volgende diensten voor Meesteres te verrichten, wanneer Zij dit verlangt, en dit op tijd te doen, en alle taken tot tevredenheid van Meesteres te voltooien:

Plaats de initialen van de bedienden naast alle taken die van toepassing zijn:

6.1. Doe het huishouden.
6.2. Koken en serveren van haar maaltijden.
6.3. Maak de badkamers elke dag schoon.
6.4. Doe de was en vouw hem op.
6.5 Doe de afwas.
6.6. Houd het huis schoon te allen tijde
6.7. Doe de boodschappen.
6.8. Rijd de Meesteres wanneer zij het wenst.
6.9. Doe het tuinwerk.
6.10. Zet het vuilnis buiten.
6.11. Onderhoud en reparaties aan het huis.
6.12. Dweil de vloeren ten minste eenmaal per week.

6.13. Andere taken: (specificeren)

7. Persoonlijke diensten. De Dienstknecht stemt ermee in de volgende persoonlijke diensten voor de Meesteres te verrichten, en dit te doen op verzoek van de Meesteres, en tot tevredenheid van de Meesteres:

Plaats de initialen van de bedienden naast alle taken die van toepassing zijn:

7.1. Draag een kuisheidsapparaat volgens de instructies van de Meesteres.

7.2. Geen seksuele handelingen te verrichten zonder voorafgaande toestemming van de Meesteres.

7.3. Plezier Meesteres oraal op Haar verzoek.

7.4. Doe mee aan BDSM-spel op verzoek van de Meesteres.

7 5. Draag een slavenkraag om zijn nek die door de Meesteres gekozen zal worden.

7.6. Andere taken: (gelieve te specificeren)

8. Financiële verplichtingen. Dienaar stemt er vrijelijk mee in dat het hebben van een Meesteres waarde heeft en hij stemt er mee in om elke 2 weken de volgende bedragen aan de Meesteres over te maken:

Gelieve er één aan te kruisen en ernaast te tekenen:

8 1. Zijn salaris volledig.
8 2. (nummer %) van zijn loonstrookje.
8 3. (Dollar bedrag)

9. Verplichtingen van de Meesteres. De Meesteres stemt ermee in dat Zij de dienaar zal controleren, opleiden, begeleiden, instructies en aanwijzingen zal geven, toezicht op hem zal houden en voor zijn algemeen welzijn zal zorgen, en de dienaar niet zal vragen om taken uit te voeren die gevaarlijk of onwettig zijn.

10. De meesteres en de knecht stemmen beiden in met het volgende:

Plaats de initialen van de Meesteres en de bediende naast alle van toepassing zijnde items:

10.1. De meesteres zal de knecht een halsband omdoen die hij 24 uur per dag moet dragen.

10.2. De Meesteres zal de dienaar van tijd tot tijd BDSM training geven naar Haar goeddunken.

10.3. De meesteres geeft de knecht een koosnaampje, en hij luistert ernaar.

10.4. De Meesteres zal de dienaar inschrijven in het Internationale Slavenregister als Haar persoonlijke slaaf.

10.5. De meesteres zal de knecht leiden, hem domineren, hem duidelijke bevelen geven, zijn activiteiten beheren en toezicht houden op zijn schema, en de knecht zal gehoorzamen en voldoen aan haar aanwijzingen en bevelen.

11. Hygiëne en gezondheid. De Dienstknecht stemt ermee in dat hij een goede hygiëne in acht zal nemen, zich dagelijks zal baden, zijn schaamstreek zal scheren, gladgeschoren zal blijven, zich in schone kleding zal kleden, een gezond gewicht zal behouden, niet zal roken, alleen alcohol zal drinken wanneer dit door de Meesteres wordt toegestaan, en een goede gezondheid en hygiëne zal handhaven tot tevredenheid van de Meesteres.

12. Algemeen. Beide partijen verklaren dat zij ouder zijn dan 18 jaar, gezond van geest en van lichaam, dat zij wettelijk vrij zijn om het bovengenoemde contract aan te gaan, dat zij het genoemde contract uit vrije wil aangaan, zonder enige dwang, en dat zij zich ertoe verbinden hun verplichtingen volledig en te goeder trouw na te komen.

13. Opzegging. Volgens de wet kan deze overeenkomst door beide partijen worden beëindigd op een eenvoudig schriftelijk verzoek. In geval van beëindiging zullen alle door de bediende aan de Meesteres verschuldigde bedragen volledig worden betaald, en zal de geheimhoudingsovereenkomst in artikel 5 van toepassing blijven.

 

Sluiten van een FLR-contract

Ondertekend te (naam van de stad) in de staat (naam van de staat) op de datum van (dag, maand) van het jaar (jaar)

______________________________
Handtekening van de Meesteres

_______________________________
Handtekening van de bediende

_______________________________
Getuige

 

U kunt een andere voorbeeld van een FLR-contract in dit artikel, ook.

 

Met dank aan Footstool Steven voor deze post.

- Mistress Kym