It’s not a must, but it’s an involving celebration to draft a FLR contract when you live this lifestyle.

In order to write a reliable post about FLR contract, I asked some help to one of my virtual submissive, who works in the legal field.

I worked on it for a few time and, when I was ready, I invited my submissive to sign it. I love to do things memorable, therefore I recorded the FLR contract signature in one of my clips.

If you desire know more about it, watch the FULL VIDEO, but not only, do not hesitate to join my wonderful Femdom World!

Engaging in a FLR contract without a solid legal foundation poses potential issues. For this reason, it’s super important to discuss every point with your partner, and put it on paper only when you both agree on it.

An informal and not-agreed FLR contract, lacking the structure and communication, often rely on trust and verbal assurances, leaving both parties vulnerable to misunderstandings and disputes. As a consequence, both partners may find it challenging to enforce or protect their interests when conflicts arise.

Ambiguities in expectations, unaddressed contingencies, and the absence of a legal framework can lead to protracted disagreements and strained relationships. Dependence solely on personal trust, underscores the importance of formalizing agreements to ensure clarity in case of unforeseen events.

W nawiązaniu do artykułu FLR i prawo, where I examined some of the legal issues surrounding a Female Led Relationship, I am proving this handy template that you can use to draft your own FLR Contract.

As always, laws vary greatly from one jurisdiction to another. This template is meant as a general guide, and you should consult your local laws and tailor the contract as applicable.

Please note that servitude contracts are meant mostly as a guideline for the relationship. A means of establishing the ground rules.

You should not expect that any Judge will actually force your servant to perform any of these tasks.

That being said, the FLR Contract is an invaluable tool to set down your female led relationship rules. It helps avoid misunderstandings and confusion, and it ensures that your slave knows his duties and his proper place, and keeps it.

Jak zawsze, przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy prawnej skonsultuj się z własnym radcą prawnym.

Umowa FLR
Źródło: Pinterest

Umowa FLR lub umowa o relacjach z kobietą

The following is a FLR contract between __________________ (name) known as Mistress and ___________________ (name) known as the servant.

Mając na uwadze, że wyżej wymienione strony pragną dobrowolnie i z własnej woli wejść w Kobiecy Związek oparty na Kobiecej Dominacji i męskim poddaństwie, obie zgadzają się na następujące warunki.

 

Warunki umowy FLR

1. Mistress będzie dowodzić tym związkiem, a sługa zgadza się słuchać jej życzeń i rozkazów.

2. Zarówno Mistress jak i servant zgadzają się, że nie będą wykonywać ani prosić drugiej strony o wykonanie jakichkolwiek niebezpiecznych lub nielegalnych działań

3. Niniejszy Kontrakt podlega prawu stanu ( nazwa)

4. Rozdzielność. Jakakolwiek część wspomnianej umowy, która może być unieważniona przez prawo lokalne, nie powoduje unieważnienia innych części.

5. 5. Sługa zobowiązuje się do wyłączności wobec Mistrzyni, wypełniania Jej poleceń, nie podejmowania aktywności seksualnej z żadną inną osobą, lojalności wobec Mistrzyni, dyskrecji i nie ujawniania żadnych informacji o Mistrzyni lub ich związku bez Jej pisemnej zgody oraz do szanowania Jej w sposób, jakiego Ona wymaga.

6. Sługa zobowiązuje się do wykonywania następujących usług dla Mistress, kiedy Ona tego zażąda, i robić to terminowo, oraz wykonać wszystkie zadania w sposób satysfakcjonujący Mistress:

Umieść inicjały służby obok wszystkich stosownych zadań:

6.1. Wykonywanie prac domowych.
6.2. Gotowanie i podawanie posiłków Her.
6.3. Codziennie sprzątać łazienki.
6.4. Zrób i złóż pranie.
6.5 Wykonywanie naczyń.
6.6. Utrzymywanie domu w czystości przez cały czas
6.7. Zrób zakupy spożywcze.
6.8. Ujeżdżaj Mistress, kiedy ona tego chce.
6.9. Wykonaj prace na podwórku.
6.10. Wynieść śmieci.
6.11. Konserwacja i naprawy domu.
6.12. Mopowanie podłóg co najmniej raz w tygodniu.

6.13. Inne zadania: (proszę określić)

7. Usługi osobiste. Służąca zobowiązuje się do wykonywania następujących usług osobistych dla Mistress, oraz do wykonywania ich na żądanie Mistress i ku zadowoleniu Mistress:

Umieść inicjały służby obok wszystkich stosownych zadań:

7.1. Noś urządzenie cnoty zgodnie z instrukcjami Mistress.

7.2. Nie angażować się w żadne akty seksualne bez uprzedniej zgody Mistress.

7.3. Sprawiaj przyjemność Mistress oralnie na Jej żądanie.

7.4. Angażować się w zabawy BDSM na prośbę Mistress.

7 5. nosić na szyi obrożę dla niewolników, którą wybierze Mistress.

7.6. Inne zadania: (proszę określić)

8. Zobowiązania finansowe. Sługa dobrowolnie zgadza się, że posiadanie Mistress ma wartość i zobowiązuje się przekazywać Mistress następujące kwoty co 2 tygodnie:

Proszę zaznaczyć jedno z nich i podpisać się obok:

8 1. Jego wypłata w całości.
8 2. (numer %) jego wypłaty.
8 3. (Kwota w dolarach)

9. Obowiązki Mistress. Mistrzyni zgadza się, że będzie kontrolować Sługę, szkolić go, kierować nim, udzielać mu instrukcji i wskazówek, nadzorować go i dbać o jego ogólne samopoczucie, a także nie będzie prosić Sługi o wykonywanie żadnych zadań, które są niebezpieczne lub nielegalne.

10. Mistress i servant oboje zgadzają się na następujące działania:

Umieść inicjały Mistress i servant obok wszystkich stosownych pozycji:

10.1. Mistress założy słudze obrożę, którą ma nosić 24 h na dobę.

10.2. Mistress zapewni służącemu szkolenie BDSM od czasu do czasu, według Jej uznania.

10.3. Mistress nada słudze zwierzęce imię, a on będzie na nie odpowiadał.

10.4. Mistress zarejestruje sługę w International Slave Registry jako Jej osobistego niewolnika.

10.5. Mistress będzie kierować sługą, dominować nad nim, wydawać mu jasne rozkazy, kierować jego działaniami i nadzorować jego harmonogram, a sługa będzie posłuszny i wypełni Jej wskazówki i polecenia.

11. Higiena i zdrowie. Sługa zobowiązuje się do utrzymywania właściwej higieny, codziennej kąpieli, golenia okolic łonowych, pozostawania w czystości, ubierania się w czyste ubrania, utrzymywania zdrowej wagi, niepalenia papierosów, picia alkoholu tylko wtedy, gdy pozwoli na to Mistress, oraz utrzymywania właściwego stanu zdrowia i higieny ku zadowoleniu Mistress.

12. Postanowienia ogólne. Obie strony oświadczają, że ukończyły 18 lat, są zdrowego umysłu i ciała, są prawnie wolne do zaangażowania się w wyżej wymienioną umowę, angażują się w nią z własnej woli bez jakiegokolwiek przymusu i zobowiązują się do przestrzegania swoich zobowiązań w pełni i w dobrej wierze.

13. Wypowiedzenie. Zgodnie z prawem niniejszy kontrakt może zostać rozwiązany przez każdą ze stron na zwykły pisemny wniosek. W przypadku rozwiązania umowy wszelkie kwoty należne Mistress od sługi zostaną zapłacone w całości, a umowa o poufności zawarta w punkcie 5 będzie nadal obowiązywać.

 

Zawarcie umowy FLR

Podpisano w (nazwa miasta) w stanie (nazwa stanu) dnia (dzień, miesiąc) roku ( rok)

______________________________
Podpis Pani

_______________________________
Podpis pracownika

_______________________________
Świadek

 

Możesz znaleźć inny przykład umowy FLR również w tym artykule.

 

Podziękowania dla Footstool Steven za ten wpis.

- Mistress Kym