Nie jest to obowiązkowe, ale sporządzenie umowy FLR, gdy prowadzisz taki styl życia, jest angażującą uroczystością.

Aby napisać rzetelny post o umowie FLR, poprosiłem o pomoc jedną z moich wirtualnych uległych, która pracuje w branży prawniczej.

Pracowałem nad nim przez kilka chwil, a kiedy byłem gotowy, zaprosiłem moją uległą do podpisania go. Uwielbiam robić rzeczy, które zapadają w pamięć, dlatego nagrałem podpisanie umowy FLR w jednym z moich klipów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, obejrzyj PEŁNE WIDEO, ale nie tylko, nie wahaj się dołączyć do mojego wspaniałego świata Femdom!

Zawarcie umowy FLR bez solidnych podstaw prawnych stwarza potencjalne problemy. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby omówić każdy punkt ze swoim partnerem i zapisać go na papierze tylko wtedy, gdy oboje się na to zgadzacie.

Nieformalna i nieuzgodniona umowa FLR, pozbawiona struktury i komunikacji, często opiera się na zaufaniu i ustnych zapewnieniach, pozostawiając obie strony podatne na nieporozumienia i spory. W konsekwencji obaj partnerzy mogą mieć trudności z egzekwowaniem lub ochroną swoich interesów w przypadku wystąpienia konfliktów.

Niejasności w oczekiwaniach, nieuwzględnione nieprzewidziane okoliczności i brak ram prawnych mogą prowadzić do przedłużających się nieporozumień i napiętych relacji. Zależność wyłącznie od osobistego zaufania podkreśla znaczenie formalizacji umów w celu zapewnienia jasności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

W nawiązaniu do artykułu FLR i prawow którym przeanalizowałem niektóre kwestie prawne dotyczące związku kierowanego przez kobietę, przedstawiam ten przydatny szablon, którego możesz użyć do sporządzić własną umowę FLR.

Jak zawsze, przepisy różnią się znacznie w zależności od jurysdykcji. Niniejszy szablon ma służyć jako ogólny przewodnik i należy należy skonsultować się z lokalnymi przepisami prawa i odpowiednio dostosować umowę.

Należy pamiętać, że umowy o świadczenie usług są głównie wytycznymi dla związku. Jest to sposób na ustalenie podstawowych zasad.

Nie powinieneś oczekiwać, że jakikolwiek sędzia faktycznie zmusi twojego pracownika do wykonania któregokolwiek z tych zadań.

Biorąc to pod uwagę, kontrakt FLR jest nieocenionym narzędziem do ustalania zasad relacji z kobietą. Pomaga uniknąć nieporozumień i zamieszania, a także zapewnia, że twój niewolnik zna swoje obowiązki i swoje właściwe miejsce, i zachowuje je.

Jak zawsze, przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy prawnej skonsultuj się z własnym radcą prawnym.

Umowa FLR
Źródło: Pinterest

Umowa FLR lub umowa o relacjach z kobietą

Poniżej znajduje się umowa FLR pomiędzy __________________ (imię) znaną jako Mistress i ___________________ (imię) znaną jako sługa.

Mając na uwadze, że wyżej wymienione strony pragną dobrowolnie i z własnej woli wejść w Kobiecy Związek oparty na Kobiecej Dominacji i męskim poddaństwie, obie zgadzają się na następujące warunki.

 

Warunki umowy FLR

1. Mistress będzie dowodzić tym związkiem, a sługa zgadza się słuchać jej życzeń i rozkazów.

2. Zarówno Mistress jak i servant zgadzają się, że nie będą wykonywać ani prosić drugiej strony o wykonanie jakichkolwiek niebezpiecznych lub nielegalnych działań

3. Niniejszy Kontrakt podlega prawu stanu ( nazwa)

4. Rozdzielność. Jakakolwiek część wspomnianej umowy, która może być unieważniona przez prawo lokalne, nie powoduje unieważnienia innych części.

5. 5. Sługa zobowiązuje się do wyłączności wobec Mistrzyni, wypełniania Jej poleceń, nie podejmowania aktywności seksualnej z żadną inną osobą, lojalności wobec Mistrzyni, dyskrecji i nie ujawniania żadnych informacji o Mistrzyni lub ich związku bez Jej pisemnej zgody oraz do szanowania Jej w sposób, jakiego Ona wymaga.

6. Sługa zobowiązuje się do wykonywania następujących usług dla Mistress, kiedy Ona tego zażąda, i robić to terminowo, oraz wykonać wszystkie zadania w sposób satysfakcjonujący Mistress:

Umieść inicjały służby obok wszystkich stosownych zadań:

6.1. Wykonywanie prac domowych.
6.2. Gotowanie i podawanie posiłków Her.
6.3. Codziennie sprzątać łazienki.
6.4. Zrób i złóż pranie.
6.5 Wykonywanie naczyń.
6.6. Utrzymywanie domu w czystości przez cały czas
6.7. Zrób zakupy spożywcze.
6.8. Ujeżdżaj Mistress, kiedy ona tego chce.
6.9. Wykonaj prace na podwórku.
6.10. Wynieść śmieci.
6.11. Konserwacja i naprawy domu.
6.12. Mopowanie podłóg co najmniej raz w tygodniu.

6.13. Inne zadania: (proszę określić)

7. Usługi osobiste. Służąca zobowiązuje się do wykonywania następujących usług osobistych dla Mistress, oraz do wykonywania ich na żądanie Mistress i ku zadowoleniu Mistress:

Umieść inicjały służby obok wszystkich stosownych zadań:

7.1. Noś urządzenie cnoty zgodnie z instrukcjami Mistress.

7.2. Nie angażować się w żadne akty seksualne bez uprzedniej zgody Mistress.

7.3. Sprawiaj przyjemność Mistress oralnie na Jej żądanie.

7.4. Angażować się w zabawy BDSM na prośbę Mistress.

7 5. nosić na szyi obrożę dla niewolników, którą wybierze Mistress.

7.6. Inne zadania: (proszę określić)

8. Zobowiązania finansowe. Sługa dobrowolnie zgadza się, że posiadanie Mistress ma wartość i zobowiązuje się przekazywać Mistress następujące kwoty co 2 tygodnie:

Proszę zaznaczyć jedno z nich i podpisać się obok:

8 1. Jego wypłata w całości.
8 2. (numer %) jego wypłaty.
8 3. (Kwota w dolarach)

9. Obowiązki Mistress. Mistrzyni zgadza się, że będzie kontrolować Sługę, szkolić go, kierować nim, udzielać mu instrukcji i wskazówek, nadzorować go i dbać o jego ogólne samopoczucie, a także nie będzie prosić Sługi o wykonywanie żadnych zadań, które są niebezpieczne lub nielegalne.

10. Mistress i servant oboje zgadzają się na następujące działania:

Umieść inicjały Mistress i servant obok wszystkich stosownych pozycji:

10.1. Mistress założy słudze obrożę, którą ma nosić 24 h na dobę.

10.2. Mistress zapewni służącemu szkolenie BDSM od czasu do czasu, według Jej uznania.

10.3. Mistress nada słudze zwierzęce imię, a on będzie na nie odpowiadał.

10.4. Mistress zarejestruje sługę w International Slave Registry jako Jej osobistego niewolnika.

10.5. Mistress będzie kierować sługą, dominować nad nim, wydawać mu jasne rozkazy, kierować jego działaniami i nadzorować jego harmonogram, a sługa będzie posłuszny i wypełni Jej wskazówki i polecenia.

11. Higiena i zdrowie. Sługa zobowiązuje się do utrzymywania właściwej higieny, codziennej kąpieli, golenia okolic łonowych, pozostawania w czystości, ubierania się w czyste ubrania, utrzymywania zdrowej wagi, niepalenia papierosów, picia alkoholu tylko wtedy, gdy pozwoli na to Mistress, oraz utrzymywania właściwego stanu zdrowia i higieny ku zadowoleniu Mistress.

12. Postanowienia ogólne. Obie strony oświadczają, że ukończyły 18 lat, są zdrowego umysłu i ciała, są prawnie wolne do zaangażowania się w wyżej wymienioną umowę, angażują się w nią z własnej woli bez jakiegokolwiek przymusu i zobowiązują się do przestrzegania swoich zobowiązań w pełni i w dobrej wierze.

13. Wypowiedzenie. Zgodnie z prawem niniejszy kontrakt może zostać rozwiązany przez każdą ze stron na zwykły pisemny wniosek. W przypadku rozwiązania umowy wszelkie kwoty należne Mistress od sługi zostaną zapłacone w całości, a umowa o poufności zawarta w punkcie 5 będzie nadal obowiązywać.

 

Zawarcie umowy FLR

Podpisano w (nazwa miasta) w stanie (nazwa stanu) dnia (dzień, miesiąc) roku ( rok)

______________________________
Podpis Pani

_______________________________
Podpis pracownika

_______________________________
Świadek

 

Możesz znaleźć inny przykład umowy FLR również w tym artykule.

 

Podziękowania dla Footstool Steven za ten wpis.

- Mistress Kym